Green industry คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยังไง ทุกท่านอาจจะต้องเคยได้ยินคำว่าอุตสาหกรรมสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินมาจากโรงงานที่มีการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือจะเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงงานนั้น ๆ เองก็ตาม

และนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงงานของคุณมีความน่าอยู่มากขึ้น รวมไปถึงการช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการผลิตที่หลาย ๆ ที่มีการยอมรับว่าเป็นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และสำหรับตัวบทความนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการอธิบายว่าโครงการสีเขียวหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมจะช่วยโลกสีเขียวของคุณเป็นยังไง และมีประโยชน์ยังไง

นโยบายโรงงานสีเขียว

Green industry คืออะไร

Green industry หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นอุตสาหกรรมที่ทำการยึดสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ก็ให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติด้วย โดยที่จะเน้นการพัฒนาและกระบวนการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรจนถึงระบบห่วงโซ่อุปทาน 

โครงการสีเขียวเป็นโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการส่งเสริมที่จะช่วยให้ธุรกิจการผลิต มุ่งสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และช่วยให้การผลิตต่าง ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการประกอบการผลิตหรือการประกอบกิจการก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมภายในและภายนอกองค์กร

แนวคิดในการพัฒนา ที่ช่วยให้สร้างความเจริญเติบโตในแนวทางของอุตสาหกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตและการลงทุนของอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู้ระดับประเทศ และยังเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับระบบอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตครีม อย่างโรงงาน PDL ที่เป็นการผลิตครีมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และยังเป็นโรงงานที่ได้รับการยอมรับ และยังเป็นโรงงานที่ได้รับตรา ISO อีกด้วย และเป็นโรงงานที่ได้รับการยอมรับระดับต้นของเรื่องการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

โครงการสีเขียวเรียกว่า Green industry

การพัฒนา 5 ขั้นมุ่งสู่ Green industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว ของไทยเรานั้นมีแนวคิดด้วยกันอยู่ 2 แนวคิดคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการหรือธุรกิจไปต่อได้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดอีกอันคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ขั้นตอนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น Green Industry มีด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้น 

โดยตัวระบบทั้ง 5 ขั้นนั้นเป็นระบบที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของผลประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่ละระดับก็จะมี ความมุ่งมั่นสีเขียว , ปฏิบัติการสีเขียว , ระบบสีเขียว ,วัฒนธรรมสีเขียว , เครือข่ายสีเขียว โดยแต่ละขั้นจะช่วยให้การผลิตของคุณเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว 

5 ขั้นตอนสู่โครงการสีเขียว

ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (GREEN COMMITMENT)

ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบทั่วกัน

ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)

ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดสิ่งที่เกิดกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นที่คุณได้ตั้งไว้

ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM)

ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดต่มประผลกับทบทวนเพื่อที่จะทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลในด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองตามมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE)

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนภายในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภายในองค์กร

ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว (GREEN NETWORK)

โครงการเครือข่ายสีเขียว (Green Network ) เป็นโครงการที่จะช่วยในการขยายขอบเขตของอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก จนถึงโซ่อุปทาน โดยที่มีการสนับสนุนของคู่ค้าและพันธมิตรอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจะมีข้อกำหนดดังนี้

เพียว เดอริมา อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

เพียว เดอริมา โรงงานอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตครีม เครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด ตามมาตรฐานของ Gmp Asean, iso 22716, Halal หรือตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 บริษัท เพียว เดอริมาเป็นโรงงานการผลิตที่ผลิตสินค้าและครีมบำรุง ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและมีการคำนึกถึงความยั่งยืน Sustainability

ด้วยการผลิตที่มีความใส่ใจในธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมทำให้ บริษัทได้รับสัญญาลักษณ์ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม และยังมีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซึ่งกำลังจะเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคทั่วโลก

ในส่วนการควบคุมคุณภาพนั้นทางบริษัทผู้ผลิตเพียว เดอริมาก็ยังมีระบบในการควบคุมคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต ที่ช่วยให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง

การสร้างแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว

การสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตครีมของ PDL เป็นโรงงานการผลิตที่ยึดวัตถุดิบจากธรรมชาติ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการบำรุงผิวหรือการดูแลผิวหน้า การนำวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาทำเป็นครีมบำรุงหรือเครื่องสำอาง ส่งผลให้บุคคลที่ชื่นชอบในการดูแลบำรุงผิวตัวเองเกิดความสนใจ ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว มากขึ้น

ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นการผลิตจากธรรมชาติทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อ สภาพแวดล้อมของโรงงาน และไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคด้วย เพราะส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาใช่จะเป็นจำพวกผลไม้ พืช ผัก ที่ดึงแร่ธาตุสำคัญ ๆ มาใช้ในการบำรุงผิวหรือฟื้นฟูผิว เพราะในชีวิตประจำวันร่างกายของคนเราจะไม่สามารถดึงแร่ธาตุออกมาได้ครบจะสิ่งที่ได้รับ จึงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงวิตามินเหล่านั้นมาทดแทนเพื่อบำรุงร่างกาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า