ISO

ISO (International Organization for Standardization) เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพของแต่ละองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่าง ๆ ทั้งโรงแรม ภัตตาคาร รวมไปถึงโรงงานที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

ซึ่งจุดประสงค์ของ ISO ก็เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ISO ยังเข้ามามีบทบาทในเรื่องการจัดการวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และส่งต่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

ISO มีความหมายอย่างไรต่อโรงงานอุตสาหกรรมและระบบงานบริการ

ISO คือ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการกำหนดมาตรฐานของสินค้าต่าง ๆ ของระบบธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ISO เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาตรฐานที่ถูกกำหนดจากองค์กรนี้จะขึ้นต้นด้วย ‘ISO’ แล้วตามด้วยชุดตัวเลข ซึ่งตัวเลขแต่ละชุดจะมีข้อกำหนดที่ต่างกันไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น ISO ชุดไหนต่างก็ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการที่รับรองโดย ISO มีคุณภาพ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ISO ยังช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมและระบบบริการมีความแข็งแกร่งในเรื่องการบริหารจัดการ นำไปสู่ความไว้วางใจจากลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรนั่นเอง 

ISO มีเกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง 

มาตรฐาน ISO คือ มาตรฐานในการรับรองคุณภาพของสินค้าระดับโลก โดยมีการแบ่งตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ เมคอัพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและไว้วางใจในการใช้สินค้าและบริการ โดยมาทำความรู้จักกับ ISO ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างและมีความสำคัญในการผลิตเครื่องสำอางดังนี้

ISO 9001 

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นข้อกำหนดเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กรหรือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่จะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรวมถึงการบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานโดยรวมขององค์กรเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการ และกลับมาใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง

ISO 22716:2007

มาตรฐานของโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมี ISO 22716:2007 เพื่อการผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐาน GMP ของสหภาพยุโรป โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO และหากต้องการวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EC) NO 1223/2009 เพื่อให้สินค้าหรือเครื่องสำอางได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงสามารถวางจำหน่ายได้

ข้อกำหนดของ ISO พิจารณาจากทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ISO 9001

เป็นมาตรฐาน ISO ที่ต้องมีในหลาย ๆ องค์กรหรือบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการันตีคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในสินค้าหรือบริการที่มีต่อผู้บริโภคซึ่งรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางด้วย ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 • กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการบริการที่ต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนด
 • ลูกค้าทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อองค์กรเสมอ
 • กระบวนการต่าง ๆ เริ่มต้นการให้บริการที่รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
  • มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย
  • มีความชัดเจนของแผนงานการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการผลิตที่ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001
  • พนักงานทุกระดับต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามข้อกำหนด
 • ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามหลัก ISO 
 • มีการวิเคราะห์และประเมินผลทุกครั้ง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมการันตี

ISO 22716:2007

เป็นมาตรฐาน ISO ที่มีความสำคัญสำหรับขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ต้องการวางจำหน่ายระดับโลก ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางก็ต้องมีมาตรฐานนี้ด้วยเช่นกันเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่สร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 • การจัดระบบจัดเก็บเอกสาร ตามมาตรฐานและข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นระบบเป็นระเบียบ
 • การควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22716
 • การควบคุมดูแลทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบและอย่างมีคุณภาพ
 • การขนส่งต้องมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามข้อกำหนดทุกข้อ
 • การจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจที่่จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ISO มีประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องสำอางให้มีมาตรฐานระดับโลก

สำหรับแบรนด์เครื่องสำอางที่ต้องการให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ว่าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสินค้าที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ โรงงานผลิตเครื่องสำอางจะต้องมีมาตรฐาน ISO เพื่อเป็นข้อบังคับให้เครื่องสำอางมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ มาตรฐานการผลิต การตรวจสอบการผลิต และการรับประกันคุณภาพ

ซึ่งการปฏิบัติตามหลัก ISO จะช่วยให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังมีประโยชน์ในด้านเป็นต่อทางการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เพียว เดอริมา โรงงานรับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพสูง ตามหลัก ISO มาตรฐานระดับโลก

เพียว เดอริมา โรงงานผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ แบบ oem และเมคอัพที่มีคุณภาพสูงจากทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมากประสบการณ์ ให้บริการรูปแบบ One-Stop Service ครบ จบในที่เดียว 

เพียว เดอริมา โรงงานผลิตเครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลทั้ง ISO 9001 และ ISO 22716 เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการตอบโจทย์สำหรับทุกความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการให้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ ISO

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า